ZPRAVODAJ ČRS, z.s., MO Jaroměř pro rok 2022
pro vnitřní potřebu členů ČRS, z.s. MO Jaroměř


Výbor ČRS, z.s., místní organizace v Jaroměři přeje, Vám všem členům a
rodinným  příslušníkům, v Novém roce mnoho rodinných úspěchů a krásných
zážitků
u našich řek a rybníků a mnoho krásných vzpomínek.


V tomto zpravodaji Vás chceme seznámit s činností ČRS, z.s. MO Jaroměř
v počátcích roku 2022

N e z a p o m e ň t e : 

-  do 15. ledna 2022 odevzdat  MP + P    povolenky.
Jestliže jste měli hostovací povolenky, tak ty měly být vráceny do 15-ti dnů od konce jejich
platností. Kdo ve stanoveném termínu povolenky neodevzdá u organizace, která povolenku
vydala, tak mu nebude v roce 2022 vydána povolenka k rybolovu.
Zájemci o nové členství dospělí i děti do 15-ti let mají možnost si přihlášku za člena
stáhnout na našich webových stránkách  http://www. crsmojaromer.cz  a po vyplnění tuto dejte do
poštovní schránky v Jaroměři, Dolecká č. 1 / rybárna / nebo pošlete vyplněnou na adresu
cerveny_jaroslav@centrum.cz

- do 28.února 2022 zaplatit členský příspěvek (známku).

Brigády pro rok 2022 byly ukončeny dne 31.12.2021 .
Nemá-li někdo splněnou brigádnickou povinnost pro rok 2022, tak je toto možné ve
výjimečných případech splnit po dohodě s hospodářem organizace nebo
s brigádnickým referentem. Dále je možné brigádnické hodiny uhradit finanční částkou
1.500.-Kč, vyžadujte od člena výboru, který přijal finanční částku doklad o příjmu peněz,
které jste uhradili.  Krmení je možno opět vozit. Další brigády budou pouze při sekání „oken“
v rybnících a v odstavených ramenech apod. Tyto brigády musí být však předem dohodnuty
a je možné je provádět i mimo soboty.
Další brigády konané během roku 2022 pro rok 2023 budou včas oznámeny
ve vývěskách, restaurace KINO  a v Dolních Dolcích v Jaroměři.


Rybářský ples v Dolanech se v roce 2022 nekoná.

Prodej povolenek bude mít na starosti jednatelka p. Zdena Borůvková
a bude prováděn v Dolních Dolcích  každou první sobotu v měsíci takto:
- 8. ledna 2022     od 09:00 hod. do 14:00 hod.
- 5. února 2022     od 09:00 hod. do 14:00 hod.
- 5. března 202      od 09:00 hod. do 14:00 hod.

Od dubna do června 2022 bude prodej každé první úterý v měsíci od 17:00 hod.
do 18:00 hod. Jiné termíny prodeje nejsou a nebudou stanoveny !!!

Při žádosti o vydání povolenky k rybolovu na rok 2022 je každý člen povinen předložit:  -
členskou legitimaci s fotografií
  - průkaz brigádníka s odprac. brig. hodinami (do 62let včetně)
                   (nemusí děti do 15let, studenti, ženy, invalidé, členi od 63let)
  - platný “Rybářský lístek“, který Vám vydá-vymění na základě
    předložení starého rybářského lístku, který již pozbyl platnosti, Městský
    úřad dle spádové obce trvalého bydliště - odbor životního prostředí..
    Tento musí být platný na celý rok. Pokud tomu tak nebude, tak Vám
     nebude vystavena povolenka k rybolovu na rok 2022.
       
V případě, že nemáte starý rybářský lístek musíte projít novým školením
u  MO ČRS Jaroměř, kde Vám vystavíme potvrzení, na základě kterého si budete moci
koupit  nový  “Rybářský lístek“ na spádovém Mě.ú. dle místa bydliště.

Datum školení  bude zveřejněno ve vývěskách MO ČRS Jaroměř v měsíci leden 2022. U
studentů nad 18 let sleva na povolenku pouze po předložení potvrzení o studiu. U invalidů
sleva na povolenku pouze po předložení průkazu ZTP, ZTP/P, nikoli jen potvrzení (to
zprošťuje člena jen od brigád).
Členská schůze MO ČRS Jaroměř se koná
dne 6. 3. 2022 
ve velkém sále “Divadlo Jaroměř“ od 10:00 hod.

Účast všech členů je povinná / dle stanov ČRS /.

Tento zpravodaj je zároveň i pozvánkou na tuto čl. schůzi.


Výbor místní organizace hledá šikovného člověka, který by byl nápomocen
při zavedení digitalizace členské základny a prodeje povolenek k rybolovu, toto se připravuje pro rok 2023.

Zájemci ať se hlásí u předsedy J. Červeného, který sdělí další podrobnosti.


Organizace opět připravuje začátkem  měsíce května 2022,
dne 7.5.2022 rybářské závody na rameni „ TROJICE „.
Tímto zveme veškerou rybářskou veřejnost. Opět se budeme snažit dobře zarybnit nově upravený  revír " TROJICE" a  připravit pěkné ceny.

Děti do 15 let mají stejná práva k rybolovu jako dospělí členové, včetně lovu na dva pruty.
U ČRS, z.s. MO Jaroměř budou dětem do 15-ti let vydány povolenky po ukončení činnosti rybářských kroužků.

Upozornění:
Pro roky 2022 a 2023 byla organizaci na základě žádosti udělena výjimka na rybářském revíru Labe 33 451036 vždy od 16. června do 31. srpna v době od 0:00 do 4:00 hod. Povolená výjimka z denního lovu se vztahuje pouze na hlavním toku Labe 33. Podrobněji uvedeno v rybářském řádu a popisy rybářských revírů pro rok 2022 a 2023, který jste obdrželi nebo obdržíte při výdeji povolenky.

Výbor ČRS, z.s. MO Jaroměř


METODICKÝ POKYN PRO UPŘESNĚNÍ ZÁPISU DOCHÁZKY
A ÚLOVKŮ V PŘEHLEDU O ÚLOVCÍCH

= součást Rybářského řádu na r. 2022-2023 str. 42-43, který jste dostali s povolenkou.
DŮLEŽITÉ!!!!

Před odevzdáním povolenky JE  NUTNÉ:

MÍT VŠE VYSČÍTANÉ CELKEM DLE REVÍRŮ, DRUHU RYB A
TÉŽ I POČTY DOCHÁZEK (i když jste na daném revíru nic nechytili)!!!!!

                         C e n y   p o v o l e n e k   p r o   r o k    2022

Územní povolenky:                                                MP                 P    
roční - dospělí                                                      1300,-           1500,-
mládež/ZTP                                                           700,-              800,-
děti do 15-ti let                                                       400,-              500,-

Celosvazové povolenky:
dospělí                                                                2550,-            2650,-
mládež/ZTP                                                          1450,-            1500,-
děti do 15-ti let                                                      650,-              700,-

Celorepubliková                                                 3600,-             3750,-

ZNÁMKA                                všichni nad 18 let    věk 16-18    děti do 15-ti let                   
(PŘÍSPĚVKY)                                   500,-                 200,-               100,-Aktuální možnost brigády - výlov rybníka v Dolcích Jaroměř

V sobotu dne 9.4.2022 od 7 hodin
Usnesení z členské schůze
6.3.2022

Členská schůze schvaluje:
1. Zprávu o činnosti za rok 2020 - 21,
2. Zprávu hospodáře za rok 2020 - 21,
3. Zprávu dozorčí komise za rok 2020 - 21,
4. Výsledky hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2020 - 21
5. Návrh rozpočtu na rok 2022
6. Zvolení výboru a předsedy ČRS, z.s. MO Jaroměř
7.
Věkové navýšení k odpracování brigádnické činnosti na 64 let včetně již pro rok 2023

Členská schůze ukládá:
1. Výboru MO ve spolupráci s ÚS ČRS v Hradci Králové nadále zarybňovat revír Labe 33, 34,  Úpa 1, Běluňka aby tyto revíry byly řádně zarybněny dle zarybňovacího plánu, popřípadě i z prostředků MO ČRS Jaroměř.
2. Členům MO ČRS Jaroměř nadále řádně reprezentovat naši organizaci při soutěžích a dalších závodech, které reprezentují MO ČRS Jaroměř.
3. Výboru zajistit do měsíce září 2022 výměnu teplovodního kotle na vytápění budovy Jaroměř, Dolecká č. 1, tak aby byly parametry kotle s platným nařízením.
3.
Zajistit pro členy a mládež rybářské závody na slepém rameni Trojice ve dnech 6.- 7.5.2022. Vstupné na závody pro členy MO ČRS Jaroměř 300,-Kč
4. Zajistit pro členy MO ČRS Jaroměř a pro členy dalších organizací rybářské závody " XX. ročník - Noční lov úhořů- memoriál Jaroslava Škopa" na řece Labi 33 v Jaroměři. Termín pravděpodobně 26.8. 2022 bude upřesněn dle podmínek ve vývěskách, na webu  a v Jaroměřském zpravodaji, 300,-Kč.
5. Zajistit pro členy MO ČRS Jaroměř a pro členy dalších organizací rybářské závody " O posvícenskou husu " na řece Labi 33 v Jaroměři. Termín pravděpodobně neděle 25. 9. 2022 bude upřesněn dle podmínek ve vývěskách, na webu  a v Jaroměřském zpravodaji. Vstupné  300,-Kč
6. Spolupodílet se na organizaci ligového závodu juniorů v Dolanech dne 1.10.2022
7. Vedoucím brigád p. Pavlu Hamplovi, který má na starosti slepá ramena Trojice a Ladislavu Kloučkovi, který má na starosti brigády na slepém rameni v Černožicích a Václavu Prokopovi, který má na starosti otevřené rameno na Labi za Jutou, aby min. 7 dnů předem nahlásili výboru MO ČRS Jaroměř konání brigád na těchto revírech.Členská schůze souhlasí :

1.
Členská schůze souhlasí, aby od 16.4.2022 do 7.5.2022 včetně byla hájena slepá ramena Trojice,
- týden před konání závodů " O posvícenskou husu 2022" bylo hájení na úseku Labe 33 v prostoru mezi jezy za Jutou na Labi 33 Jaroměři,
- v den konání rybářských závodů „ Noční lov úhořů – memoriál Jaroslava Škopa „ na Labi č. 33 v úseku od soutoku s řekou Úpa až k zahrádkářské kolonii Pod Picimberkem v Jaroměři - Josefově
na základě §9/3 vyhl. č.197/2004 v návaznosti na §13/3 z.č. 99/2004 Sb.

2.
Souhlasí s provedením proškolení Bezpečnosti práce členů MO ČRS Jaroměř při brigádnických akcích konaných MO ČRS Jaroměř v roce 2022. Bez provedeného školení nemůžou členové MO ČRS vykonávat brigádnickou činnost.


Členská schůze bere na vědomí :

Od 1.1.2020 na rybářském revíru Labe 33, na hlavním toku, nikoli na odstavných ramenech, 24 hodinový rybolov dle podmínek daných k uvedenému rybolovu na základě žádosti ze dne 30.3.2011, která byla podaná MO ČRS Jaroměř


Zpráva o činnosti za rok 2021
6.3.2022

Vážení přátelé, sportovní rybáři 
Vážení rybáři, vážené rybářky. Tuto zprávu o činnosti naši organizace píšu v době, kdy  budu částečně hodnotit rok 2020 a rok 2021. Sešli jsme se konečně po dvou letech. V roce 2021 to nebylo možné z důvodu pandemie a vládních nařízení směrem k výskytu COVID 19. V letošním roce se situace podstatně zklidnila a proto se můžeme opět sejít a hodnotit. Tato zpráva bude zveřejněna na našich webových stránkách. Tato zpráva je psaná již po 125 letech od založení organizace.

   Po celou dobu existence bylo členství v organizaci přístupné každému, kdo měl zájem o sportovní rybářství a zavázal se k plnění stanov a úkolů, které z členství v organizaci vyplynuly. Tak je tomu i do současné doby a pokud nerozhodne jinak členská schůze. V přímé souvislosti jsme do naši organizace v měsíci únor 2022 přijali 25 nových členů, kteří 8.2.2022 zdárně prošli školením se závěrečnými testy.   Organizace v roce 2021 měla stále bohatou činnost byť částečně omezenou z důvodu již uvedených opatření a ve směru k organizování činností pro rybářskou i pro nerybářskou veřejnost. V roce 2021 jsme se opět zapojili i do programu s dotací MŠMT, ale pouze na úseku činnosti rybářských kroužků a školení vedoucích rybářských kroužků. Přesto nás stále v České republice znají snad ve všech koutech. Organizace se opět zapojila i do dotačního programu, který každoročně vyhlašuje Městský úřad Jaroměř.


V roce 2021 jsme si zopakovali některé pravidelné akce. V KD Dolany tradiční rybářský  ples, nebyl / covid 19 /. Vznikl dosti velký propad ve financích, které jsem vždy věnovali pro činnost rybářských kroužků a mládeže.
Další akce rybářské závody v měsíci květen 2021 byly zrušeny již podruhé  - covid.  Konečně v měsíci srpen, poslední pátek o prázdninách jsme uspořádali Noční lov úhořů. Závody se konaly opět na rybářském revíru Labe 33 v prostoru od soutoku s řekou Úpa až k zahrádkářské kolonii pod Picimberkem v Josefově. Šesté a sedmé závody O posvícenskou husu byly uspořádány s trochu přísnějšími pravidly - ryby se neměřily, ale vážily. V roce 2020 a 2021 se chytalo na Labi 33, na úseku mezi jezy za Jutou. Ceny, které byly zakoupeny na závody v srpnu a i v září 2020 a 2021 byly především hrazeny z vyhlášeného grandu Městského úřadu v Jaroměři. Tím skončila veřejná činnost pro rok 2020 a 2021. Nařízení vlády sportovní a kulturní činnost zakázaly. Tím jsme také uzavřely sál v Dolcích pro nájmy na různé společenské akce. Tudíž i z této činnosti jsme měli skoro nulové výnosy.

.

Povolenky k rybolovu:
Prodej povolenek v roce 2021 a 2022 byl prováděn v omezených podmínkách, čekalo se venku na mrazech, ale nakonec jsme vše zvládli za plexisklem bez úhony.
Slevy povolenek  byly odsouhlaseny pro členy organizace za brigádnickou činnost a sleva nejstarším členům organizace.
V roce  2013 se nám povedlo doopravit ramena Trojice. Nyní se ramena musí průběžně v brigádnické činnosti udržovat, aby nezarostla. Od roku 2019 má na starosti brigády a údržbu slepého ramene Trojice Pavel Hartman. Myslím si, že pod jeho vedením se celá parta snaží ramena udržovat i když příroda je proti nim. Stromy schnou, padají větve, celé stromy do vody. Od roku 2012 se ujala parta brigádníků pod vedením Vaška Prokopa brigádnické činnosti na otevřeném rameni za Jutou na řece Labe. Začaly se zde provádět úpravy porostu, úklid černých skládek. Čistota se zde špatně udržuje, protože se před tím dlouho na tomto úseku nic nedělalo. Postupně se tento úsek zlepšuje a již tu je několik krásných míst pro rybařinu. Na nyní zmíněných revírech se však potýkáme s jedním závažným nešvarem rybářů. Stále se jezdí s auty po loukách podél řeky, napříč loukami a dochází k nemalým škodám na travném porostu. ZD Agro Zaloňov Vás všechny žádá, aby se po loukách nejezdilo. Tímto zde opětovně vyzývám členy rybářské stráže, aby se věnovaly tomuto nešvaru. Rybařinu nám zatím nikdo nezakázal, tak si toho važme a choďme k čistým a upraveným břehům řek a odstavných ramen. Horší to je s hrozícími zákazy, které vymýšlí odbor životního prostředí Městského úřadu v Jaroměři směrem k Doleckému chovnému rybníku. Z důvodu pádů stromů do rybníka, které tam spadly po dvou větrných vichřicích  a z důvodu provedeného výlovu v jarních měsících 2021 bylo zde zahájeno správní řízení proti mé osobě – předsedy organizace s tím, že jsme stromy bez povolení pokácely – údajné oznámení druhé osoby a že jsme ohrozili jarním výlovem ryb populací vodních živočichů / ropucha, skokan hnědý, čolek, mlok skvrnitý, užovka apod. / Výskyt některých uvedených živočichů zde byl naposledy zaznamenán v roce 1943, jak i sám uváděl pracovních životního prostředí. To že byl rybník 2x vytráven, z toho jednou totálně nikoho nezajímalo a ani to, že rybník lovíme v první polovině měsíce dubna, aby nebyly narušeny rozmnožovací procesy živočichů, nikoho nezajímalo. V současné době je rozpracován nový manipulační řád na Dolecký rybník a po jeho  schválení Vás budeme dále informovat, jak budeme pracovat dále.
Jak všichni víte byla do Jaroměře – Hořenice dostavena dálnice D-11. Po stránce lidské si říkáme „ Zaplať pánbůh, že to je hotové „ Po stránce ochrany přírody a ochrany Doleckého rybníka nám zde vyrostl velký strašák, na který se v zimním období v rámci údržby vozovek vysype v okolí Jaroměře až 70 t sole a většina splachových vod z komunikace je svedena do Doleckého rybníka a následně přes Dolecký rybník do řeky Labe. Nyní nedokážu sdělit co ce následně stane. Je zatím přislíbeno, že ŘD bude 3x ročně provádět rozbory vody nod rybníkem i v rybníku a pak se uvidí. My jsme si nechali udělat rozbory vody nad rybníkem před zimním obdobím a máme je uložené na další porovnání.
     
Distribuce a vysazování násad do revírů je prováděno dle zarybňovacího plánu stanoveného ministerstvem zemědělství ČR. Násady do revíru přejímá hospodář MO. V roce 2020 a 2021 se nám opětovně ve spolupráci s ÚS ČRS v Hradci Králové podařilo dostatečně zarybnit naše revíry. Toto bylo i stvrzeno součtem úlovků. Celkový sumář ještě nemáme.
Výsledky z povolenek vydané v Jaroměři :
Celkem bylo na povolenky vydané 2021 v Jaroměři uloveno 3.616,5kg. ryb  a to 1.690 ks. / Je to o 1000 ks. ryb méně než v roce 2020 /

Kapr obecný 1045 ks.  2.707,9 kg
Štika obecná     70 ks.    170,6 kg
Candát obecný     66 ks.    173,1 kg.
Pstruh duhový   228 ks.      91,9 kg.
Cejn velký     42 ks.      22,9 kg.
Sumec velký     26 ks.    228,7 kg.

Proto věřím, že i v roce 2022 budou bohaté úlovky.
V roce 2021 v měsíci listopad v hotelu UNO v Praze při konání celorepublikového sněmu byl schválen nový jednací řád a dále nový způsob vyřizování přestupků rybářů + nový jednotný sazebník trestů, který bude na všech územních svazech stejný. Velice stručně : Člen ČRS může být organizován v jedné organizaci + v dalších organizacích jako host. Přestupky se již neřeší u místních organizací, ale na každém územním svazu je komise, kam se posílají zadržené povolenky a tato je řeší. Je zde i odvolací orgán, kdy při odvolání proti rozhodnutí komice se platí poplatek 2000.-Kč, který se vrací při zjištění nesprávného rozhodnutí komise. Další podrobnosti si najdete na webových stránkách rady ČRS. Pokud vše dopadne dobře a vybere se řádně firma, tak od roku 2023 by mělo dojít ke kompletní digitalizaci činnosti ČRS, který by měl usnadnit výdej a evidenci povolenek, je vedena centrální evidence trestů, vyloučených členů. Počítá se s tím, že se již nebudou vylepovat známky do člen. leg., které se též změní. Změní se určitě sumář úlovků, již se vůbec nepočítá s tím, že si člen bude sám sumarizovat úlovky, docházky za daný rok a další změny. Pro jednotlivé organizace bude úkol zakoupení počítače, tiskárny, případně čtečky kódů. My jsme zhruba z 90 % na toto zabezpečeni.

K úkolům, které byly stanoveny minulou členskou schůzí uvádím následující :
 Prvořadý úkol byl provést řádné zarybnění rybami dle stanov ČRS. K tomuto bych chtěl uvést, že v roce 2020 a 2021 se nám podařilo řádně zarybnit revíry naši organizace.
Další úkol byl stanoven, abychom při rybářských závodech, které se konají na vodách MO ČRS Jaroměř řádně reprezentovali naši organizaci. Myslím si, že tento úkol byl splněn.


Od roku 2022 má naše organizace nové webové stránky, které jsou uspořádané a přístupné pro všechny. Najdete je pod názvem : http://www.crsmojaromer.cz. Na stránkách jsou v předstihu zveřejněny všechny akce, které pořádá organizace včetně brigád a aktuálních zajímavostí + fotografie. Tyto stránky jsou v současné době stále doplňovány novými údaji, které v minulých stránkách chyběly a proto buďte někdy trpěliví, když se Vám neotevřou. Toto bývá v hodinách, déle ne.

K vlastní činnosti bych Vás chtěl seznámit s tím, že  rok 2020 a 2021 byl opět i přes covidová opatření bohatý na brigádnickou činnost všeho druhu a to jak na údržbě areálu v Dolních Dolcích, tak i na úpravě revírů a při pořadatelské službě v jednotlivých závodech,  které se uskutečnily v roce 2020 a 2021.
Zde bych chtěl zdůraznit zvýšenou opatrnost při brigádách, aby nedošlo k úrazům nebo k nechtěné koupeli v zimních měsících při sekání oken. Tímto také všechny naše členy zvu k jejich účasti na závodech pokud budou povoleny, kde budou zajisté i pěkné ceny. V roce 2022 by měli být opět závody na sl. rameni Trojice a následně na řece Labi. Viz zpravodaj organizace.

  Při brigádnické činnosti nebylo zapomenuto i na úpravu areálu v Dolních Dolcích, vysekání křoví,  krmení ryb, běžná úprava sádek. Nyní Vás seznámím s počty brigádnických hodin na jednotlivých akcích :
 

Dolce údržba, sekání trávy a pod.210

Labe za Jutou120

brigáda Trojice –úprava břehů101

Černožice, Černožické rameno   98

Příprava závody Posvíceňská husa  70Závody Labe Noční lov úhořů  60
Brigády ved. ryb. Kroužků260

Prodej ryb  80Rybářská stráž  80

Krmení pro ryby v hodnotě250Úhrada za brigády
141.000 Kč,      tj. 101 rybářů.      1415 h.
Celkem se jedná o   2.744 hod. včetně uhrazených hodin

Toto jsou brigádnické hodiny, které jsou zaevidovány do knihy brigád nebo do pokladních účtů. Pak je třeba připočítat brigádnické hodiny funkcionářů MO ČRS Jaroměř a dalších dobrovolníků při vysazování ryb, dovozu a rozvozu ryb do revírů a další. Všem, kteří se čestně zúčastnili brigádnických hodin nad rámec svých povinnosti jenom mohu poděkovat. Brigády pro rok 2022 jsou vyvěšeny na webových stránkách a ve vývěskách v Jaroměři a Dolcích. Výbor MO dává návrh členské schůzi, aby došlo k navýšení věku k odpracování brigádnické činnosti od 1.1.2023 z 62 let na 64 let včetně.

V roce 2022 nás čeká opět hodně práce a pokud bude vše v pořádku plánujeme  opětovně závody a to na slepém rameni TROJICE. V roce 2022 dospělí 7.5.2022 od 07:00 hod., děti mají závody v pátek  6.5.2022 též od 15:30 hod..
7.5.2022 ve 24.00 hod. bude také ukončeno hájení. Rybolov bude zahájen na slepém rameni Trojice v neděli 8.5.2022. Závodit se bude asi o jízdní kolo. Cena startovného je ve výši 300.-Kč. Pravidla rybolovu jsou v původním stavu a to bez losování míst. Revír bude označen tabulemi. Dále Vás předem informuji, že revír slepá ramena Trojice budou hájena od 17.4.2022 do 7.5.2022 včetně na základě § 9/3 vyhl. č. 197/2004 v návaznosti na § 13/3 z.č. 99/2004 Sb. Pro závodníky budou připraveny hodnotné ceny. Tato ramena budou samozřejmě i zarybněna.

V měsíci srpen 2022 máme v plánu uspořádat „ Noční lov Úhořů –XX. ročník " „ Závody by se měly uskutečnit dne 26.8.2022 v pátek od 19:00 hod. Upřesnění této akce bude ve vývěskách a v „ Jaroměřském zpravodaji „. Tyto závody připravujeme opět na řece Labi v místech jak byly v roce 2021 na Labi r.33 od zahrádkářské kolonie pod Picinberkem v Josefově podél cyklostezky až nad soutok s řekou Úpa k prvnímu jezu u Karsitu. Vstupné na Noční lov úhořů v roce 2022 je 300.-Kč .Po ukončení závodů ve 24.00 hod. dojde k vyhodnocení závodů. Od roku 2013 se jedná o závody pod názvem " Noční lov úhořů - memoriál Jaroslava Škopa ". Pro velký zájem a hlavně pro ty, kteří se rádi zúčastňují sportovních utkání jsme si na rok 2022 připravili opětovně ještě další rybářské závody a to na řece Labi č. 33 mezi jezy za Jutou " O posvícenskou husu 2022 ", kde by po zarybnění proběhly závody ve stylu roku 2021 s přísnějšími pravidly přímo v den - v sobotu při jaroměřském posvícení. Tyto závody připravujeme na měsíc září. Pravděpodobně 24.9.2022. Husa je již objednána.

V měsíci duben 2021 s velkými problémy z důvodu covidu ukončil svoji činnost pro rok 2021  rybářský kroužek.
24.4.2021 v sobotu se MO ČRS z.s. měla organizace spolupodílet na organizaci ligové soutěž junior v RT na hřišti v Dolanech , situace to však nedovolila a tak se závody přesunuly na první víken v říjnu. Jednalo se o velice zajímavou soutěž juniorů. Byli zde soutěžící z celé ČR a mezi nimi bylo i
7 mistrů světa v rybolovné technice juniorů. Fotbalové hřiště v Dolanech má veškeré parametry k této soutěži a proto jsme se dohodli, že 2.10.2022 si toto zopakujeme na podkladě žádosti z Rady ČRS, z.s. Praha.

U MO ČRS je nadále brigádnická povinnost odpracovat 15 brig. hod. nebo je možná úhrada brig. hod. částkou 1.500.-Kč, Z tohoto je zřejmé, že jedna brig. hodina je hodnocena částkou 100.-Kč. Je opět možné v hodnotě 1.500.-Kč odevzdat krmení pro ryby – obilí. Suché pečivo se již do brigádnické činnosti nezapočítává. Dále  výbor MO ČRS upřesňuje kdo musí tuto brigádnickou povinnost splnit : jedná se o členy :
rok dovršení 64 let / pokud to čl. schůze schválí /, je posledním rokem, kdy je stanovena povinnost odpracování    brigádnických hodin, u částečných invalidních důchodců je pracovní povinnost prominuta, tuto brigádnickou povinnost nemusí dále plnit děti do 15 ti let, studenti, kteří předloží potvrzení o studiu. Dále členové, kteří předloží lékařské potvrzení o onemocnění, se kterým nemůže provádět brigádnickou činnost a dále této brig. povinnosti jsou zbaveny ženy. 
Někteří z vás zaregistrovali, že by se měl změnit jednací řád u ČRS. To se připravovalo již pro rok 2021, respektive na rok 2022. Jednací řád byl republikovým sněmem schválen v listopadu 2021.

K práci samotného výboru MO ČRS Jaroměř uvádím, že se tento  v roce 2020 a 2021 sešel celkem 16 x, pokud nám to omezení vlády umožnilo, kde se vždy projednávaly konkrétní věci, které byly v jednotlivých měsících aktuelní. Zvolený výbor  řádně plnil své  úkoly, které byly kladeny na jejich bedra Výbor  v roce 2020 musel na svém jednání řešit i přestupky rybářů. Výbor v roce 2019 pro rok 2020 a v roce 2020 na rok 2021 požádal o finanční dotaci na činnost z rozpočtu Mě.úřadu v Jaroměři. Na základě žádosti jsme v roce 2021 obdrželi dotaci ve výši 75.000.-Kč, tato finanční částka byla 100% vyčerpána . Též grandy získané od Mě.ú. Jaroměř jsme plně vyčerpali. Jednalo se o grandy na dvoje rybářské závody. Tyto dotace byly též proúčtovány. Bylo také požádáno dotace radu ČRS "MŠMT", které jsme obdržely dle požadavků.

Od 7.4.2018 výbor MO ČRS Jaroměř začal své nové čtyřleté volební období. Výbor se od zvolení ujal své práce a plní si své úkoly, které jsou jim kladeny na bedra. Výbor dále projednal nový způsob a časy prodeje členských známek a povolenek v 1/2 roku 2021. Zjistili jsme, že sobotní prodej se osvědčili a budeme s tímto pokračovat. Výbor MO se dne 1.3.2022 naposledy sešel ve své čtyřleté volební činnosti. Zde jsme vyhodnotili svoji činnost a připravili jsme úkoly pro nový výbor, který by měl být zvolen na dnešní členské schůzi.
V říjnu 2020 při vichřici v Jaroměři spadly 4 stromy do rybníka v Dolcích, kde je objednaná firma odstranila a břeh vyčistila.
Pro rok 2022 máme též domluvenou rekonstrukci malého  rybníka, který je v areálu v Jaroměři, Dolní Dolce, Dolecká 1.

Nejstarším členem naší organizace je :  pan Jiří Pacovský, nejstarší z rodu Pacovských zde v Jaroměři. Dalším je Milan Košťál.

Všem jmenovaným bych chtěl popřát dobrého zdraví a ještě mnoho krásných let u našich rybníků a řek.
Ke dni 1.3.2022 má naše organizace celkem : 603 
členů, včetně 51 žen. 
 
Z tohoto celkového počtu je dětí do 15-ti let, které mají stejná práva jako dospělí 61,  dorost 16-18 let 38, důchodci od 63let a invalidé 165, členové s průkazem a zbývajících aktivních členů 19-62let je 339.

Tímto končím zprávu o činnosti za rok 2021 . Přes veškerá omezení  se v organizaci neustále něco děje. Snažíme se přes veškerá omezení všem členům vyhovět a to jak v prodeji známek, povolenek k rybolovu, brigádnické činnosti apod. Neustále narůstají nároky a požadavky na činnost funkcionářů a i členů organizace.
Tímto bych chtěl poděkovat všem funkcionářům, kteří se zapojili do činnosti organizace.
S pozdraven „ Petrův zdar “ Vám přeji pěkné prožití roku 2022 u našich vod.

Předseda MO ČRS Jaroměř :

Červený Jaroslav, DiS.
Výbor MO ČRS Jaroměř
pro volební období roku 2022 - 2026
Jaroslav ČERVENÝ
Ing. Radko PAPEŽ
Zdena BORŮVKOVÁ
Pavel GRŮŇ
Karel KAŠPAR
Aleš KAŠPAR
Václav PROKOP
Jaroslav MÍL
Jaroslav ŠKOP
Jiří PACOVSKÝ   st.
Jiří PACOVSKÝ  ml.
Luděk RÝDLO
Petr NĚMEČEK
Libor VEINFURTER
Jindřich ŠANDA

Kontrolní a dozorčí komise
Kamil RICHTER
Jiří SLEZÁK
Bohumír SEMERÁK
PROGRAM ČLENSKÉ  SCHŮZE
Zahájení přivítání hostů  uctění památky zesnulých
 
Volba komisí   Návrhová :        Karel Kašpar
                       Grůň Pavel
                       Ing. Radko Papež
                                        Mandátová :    Semerák Bohuslav
      Zdena Borůvková
      Škop Jaroslav

Volební :   Šanda Jindřich
Pacovský Jiří st.
Richter Kamil

2) Zpráva o činnosti za rok 2020 a 2021
3) Zpráva hospodáře za rok 2020 a 2021
4) Zpráva kontrolní a dozorčí komise za rok 2020 a 2021
5) Výsledky hospodaření a účetní uzávěrka za rok2020 a  2021
6) Návrh rozpočtu na rok 2022
7) Školení bezpečnost práce při brigádách a při lovu ryb
8) VOLBY
9) Diskuse
10) Závěr